04.07.2017

Регистър на декларациите по чл.12 от ЗПУКИ

КМЕТОВЕ

Име, презиме, фамилия Длъжност към момента на подаване на декларацията
Пламен Станков Алексиев Кмет на Община Радомир
Калина Благоева Паунова Кмет на с. Владимир
Георги Димитров Георгиев Кмет на с. Горна Диканя
Мая Петрова Гоергиева Кмет на с. Гълъбник
Роза Методиева Кръстева Кмет на с. Дебели лаг
Елинчо Йорданов Колев Кмет нас. Долна Диканя
Симеон Йорданов Исачки Кмет на с. Долни Раковец
Пламен Димитров Рударски Кмет на с. Дрен
Славчо Стойчов Душков Кмет на с. Друган
Мария Здравкова Манова Кмет на с. Извор
Валентин Любомиров Александров Кмет на с. Кленовик
Чавдар Иванов Новаков Кмет на с. Кондофрей
Пламен Владимиров Александров Кмет на с. Копаница
Кирил Серафимов Цветков Кмет на с. Прибой
Веселин Иванов Василев Кмет на с. Стефаново
Петър Иванов Митрин Кмет на с. Старо село

 

 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - РАДОМИР

Име, презиме, фамилия Длъжност към момента на подаване на декларацията
Анелия Бойчева Драгомирова Общински съветник
Антонио Емилов Антонов Общински съветник
Васил Огнянчов Джоргов Общински съветник
Владимир Ангелов Тренев Общински съветник
Владимир Стоилов Зарков Общински съветник
Евгени Христов Ананиев Общински съветник
Емил Георгиев Крумов Общински съветник
Иличо Бориславов Йорданов Общински съветник
Калин Христов Иванов Общински съветник
Кирил Ангелов Ангелов Общински съветник
Кирил Любенов Граховски Общински съветник
Красимир Светозаров Борисов Общински съветник
Любомир Кирилов Илиев Общински съветник
Нели Василева Николова Общински съветник
Олег Димитров Цветанов Общински съветник
Светослав Димитров Кирилов Общински съветник
Силвия Тонева Тодорова Общински съветник
Симеон Спасов Димитров Общински съветник
Стефан Велинов Андонов Общински съветник
Стойчо Асенов Петров Общински съветник
Цветанка Николова Котева Общински съветник

 

 

 

26.05.2016

ВАЖНО!!! РЕГИСТРАЦИЯ НА ЗАСТЪПНИЦИ И УПЪЛНОМОЩЕНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ

Общинска избирателна комисия Радомир, уведомява всички заинтересовани лица относно условията и реда за участие на застъпници на кандидати и представители на партии в новите избори  за кмет на кметство с. Старо село на 5 юни 2016 г.

Кандидатите за кмет на кметство с. Старо село на една партия могат да бъдат представлявани само от един застъпник в избирателната секция в изборния ден.

Общият брой на лицата, предложени за регистрация като застъпници от партиите не може да надвишава броя на формираните избирателни секции на територията на Община Радомир за конкретния вид избор.

Едно и също лице не може да бъде регистрирано като застъпник на кандидатите за кмет на кметство на повече от една партия.

 

Регистрацията на застъпници и заместващи застъпници се осъществява според Решение № 2113-МИ от 11.09.2015 г. на ЦИК.

Застъпниците се регистрират от Общинска избирателна комисия чрез Заявление за регистрация на застъпници по образец (Приложение № 68-МИ от изборните книжа), подадено до 3 юни 2016 г.

Заявлението се подписва от представляващия/те партията или от изрично упълномощени от тях лица.

Към заявлението се прилагат следните документи:

- Заверено от пълномощника копие на съответното пълномощно, в случаите, когато заявлението за регистрация на застъпници се подписва и/или подава от упълномощени лица.

 - Списък по образец Приложение № 68-МИ на лицата, предложени за регистрация като застъпници, съдържащ реквизитите му (1 брой на хартиен носител и 1 брой на електронен носител (на диск) вид excel формат).

Важно! Списъкът на застъпници се представя в ОИК Радомир ОСВЕН на хартиен носител и в електронен вид /на електронен носител в excel формат по следния образец:

 

№ по ред

Собствено, бащино и фамилно име на застъпника

ЕГН/ЛН на застъпника

Наименование на партията според регистрацията

1

 

 

 

 

 

 

 

Удостоверенията за застъпници се издават след проверка на заявените лица и приемане на решение за регистрация.

 

Всяка партия може да подаде предложение за регистрация на заместващи застъпници, които да заменят вече регистрирани застъпници.

Заместващите застъпници се регистрират от ОИК до 04.06.2016 г., чрез Предложение по образец (Приложение № 69-МИ от изборните книжа). Заявлението се подписва от представляващия/те партията или от изрично упълномощени от тях лица.

Към заявлението се прилагат:

- Заверено от пълномощника копие на съответното пълномощно, в случаите, когато заявлението за регистрация на заместващи застъпници се подписва и/или подава от упълномощени лица.

- Списък по образец Приложение № 69-МИ на лицата, предложени за регистрация като заместващи застъпници, съдържащ реквизитите му (1 брой на хартиен носител и 1 брой на електронен носител (на диск) вид excel формат).

 

Важно! Списъкът на заместващите застъпници се представя в ОИК Радомир ОСВЕН на хартиен носител и в електронен вид/на електронен носител в excel формат по следния образец:

№ по ред

Собствено, бащино и фамилно име на заместващия застъпник

ЕГН/ЛН на заместващия застъпник

Собствено, бащино и фамилно име на регистрирания застъпник, който ще бъде заместен

ЕГН/ЛН на регистрирания застъпник, който ще бъде заместен

Наименование на партията според регистрацията

1.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Упълномощени представители на партии – Решение № 2113-МИ от 11.09.2015 г.

Общият брой на упълномощените представители на партия не може да надвишава броя на избирателните секции на територията на Община Радомир.

Всяка партия изготвя списък на хартиен носител и на електронен носител (диск) с имената, единния граждански номер (ЕГН), номер и дата на пълномощното на лицата, които са упълномощени да ги представляват в изборния ден. В избирателната секция може да присъства само един представител на партия, регистрирала кандидат за кмет на кметство с. Старо село.

 

Списъкът на упълномощените представители на партия се подписва и предава до 4 юни 2016 г. включително на Общинска избирателна комисия от представляващия партията или от изрично упълномощено/и от него лица. В случаите, когато списъкът се подписва и/или подава от упълномощени лица, се представя и съответното пълномощно. Списъкът се представя и на технически носител (на диск) в електронен вариант (excel формат), включително и се публикуват на интернет страницата на комисията.

 

Важно! Списъкът на упълномощените представители се представя в ОИК Радомир ОСВЕН на хартиен носител и в електронен вид /на електронен носител (на диск) в excel формат по следния образец:

 

№ по ред

Собствено, бащино и фамилно име

ЕГН/ЛН

Номер и дата на пълномощното

1.

 

 

 

 

 

 

 

До изборния ден всяка партия може писмено да оттегли пълномощното на свой представител. В Общинска избирателна комисия се представят писмени доказателства, че пълномощното е оттеглено.

Представителите на партия се легитимират с пълномощно от представляващия съответната партия или упълномощено от него лице.

 

04.05.2016

Резултат от жребий

Резултат от публично проведен жребий за поредни номера на партии в бюлетината гласуване на нови местни избори за кмет на кметство Старо село, Община Радомир, насрочени на 5 юни 2016 година, както следва:

№ 1   Партия "Българска социалистическа партия" - БСП

№ 2   Партия ГЕРБ

27.04.2016

Съобщение

Електронен публичен регистър на партиите, регистрирани за участие в новите избори за кмет на кметство Старо село, насрочени за 05.06.2016 г.

РЕГИСТЪР

 

 

Електронен публичен регистър на кандидатите за кмет на кметство Старо село, насрочени за 05.06.2016 г.

РЕГИСТЪР

27.04.2016

Съобщение

ОИК Радомир определя дата, час и място за провеждане на жребий за определяне на поредните номера в бюлетините на партиите, регистрирани от ОИК Радомир за участие в нови избори за кмет на кметство Старо село, насрочени за 05.06.2016 г., както следва:

 

4 май 2016 година

от 17:00 часа

в Заседателната зала на Община Радомир.

 

27.04.2016

Телефон за връзка с ОИК Радомир

ТЕЛЕФОН ЗА ВРЪЗКА С ОИК РАДОМИР:

0887 53 81 34 - Катя Иванова /Председател/

15.04.2016

Съобщение

ОИК Радомир съобщава, че с УКАЗ №85 от 01.04.2016г. на Президента на Република България е насрочен нов избор за Кмет на Кметство Старо село, общ. Радомир, обл. Перник който ще се проведе на 05.06.2016 г.

15.04.2016

ХРОНОГРАМА

Централна Избирателна Комисия с Решение № 3168-МИ от 05.04.2016 прие хронограма за новите избори за кметове на 5 юни 2016 г. ЛИНК КЪМ ХРОНОГРАМАТА

25.11.2015

Адрес и телефони за връзка на ОИК Радомир

Уведомяваме всички заинтересовани, че адресът на ОИК Радомир остава непроменен: град Радомир, П.К. 2400, област Перник, пл. "Свобода" № 20, ет. 3 стая 20 - ОИК Радомир.

 

Телефони за връзка:

Председател (Катя Иванова) - 0887 53 81 34

0777 80 430

още съобщения

Календар

Решения

  • № 402-МИ / 12.06.2016

    относно: Определяне на членове на ОИК Радомир, които да присъстват при отваряне на помещението, в което се съхраняват изборните книжа и материали от проведените избори за общински съветници и кметове и национален референдум на 25 октомври 2015 г., втори тур на изборите за кметове, проведен на 01.11.2015 г. и нов местен избор за кмет на кметство с. Старо село, проведен на 05.06.2016 г.

  • № 401-МИ / 05.06.2016

    относно: Определяне на комисия, която по опис да предаде - избирателните списъци, декларациите и удостоверенията към тях от проведените нови избори за кмет на кметство с. Старо село на 5 юни 2016 г. на ТЗ на ГД „ГРАО” Перник за извършване на проверка за гласуване в нарушение на правилата на ИК и други нарушения на ИК.

  • № 400-МИ / 05.06.2016

    относно: Избиране на КМЕТ НА КМЕТСТВО Старо село.

всички решения